Siêu Tân Tinh của Betelgeuse Có Thể Gây Ra Kỷ Băng Hà Trên Trái đất

0
31

Credit:
Betelgeuse- star: By NASA, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27936817
Tycho-supernova: By NASA/CXC/Rutgers/J.Warren & J.Hughes et al. – https://flic.kr/p/5tW629, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6706920
Orion: By Hubble European Space Agency/Akira Fujii – https://esahubble.org/images/heic0516d/, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3208090
CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/:
Betelgeuse (star): By Adam Block/Steward Observatory/University of Arizona – http://www.caelumobservatory.com/gallery/Betelgeuse.shtml, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=104318120
Orion full: By Rogelio Bernal Andreo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20793252
Constellation Orion: By Ras67, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7349023
CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0:
Betelgeuse: By Xaviaranda, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=114360237
Betelgeuse 2: By H. Raab (User:Vesta), https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=87447307
Betelgeuse captured: By ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/E. O’Gorman/P. Kervella, CC BY 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=60432670
Animation is created by Bright Side.
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UChQtq0f3T1peK2w4olNyWYw
—————————————————————————–
Âm nhạc của Epidemic Sound https://www.epidemicsound.com/

Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

https://www.depositphotos.com

https://www.shutterstock.com

https://www.eastnews.ru

Đăng ký Soi Sáng https://bit.ly/2TPVZhq

LEAVE A REPLY