Sao Hỏa Không Như Bạn Nghĩ Đâu

0
23

Credit:
Mars atmosphere: By NASA, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=753960
Mars Spirit: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=671221
Snakeskin terrain: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=54860184
NASA Mars Rover: By NASA/JPL/Cornell University, Maas Digital LLC, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=565283
Sand Ridges: By NASA/JPL-Caltech/MSSS, https://mars.nasa.gov/resources/27064/curiositys-view-of-sand-ridges-and-bolivar/
Rafael Navarro Mountain: https://mars.nasa.gov/resources/26140/curiosity-looks-uphill-past-rafael-navarro-mountain/
Gediz Vallis: https://mars.nasa.gov/resources/27295/curiosity-views-gediz-vallis/
Flower: https://mars.nasa.gov/resources/26587/curiosity-finds-a-martian-flower/
Rhythmic Rock Layers: https://mars.nasa.gov/resources/27297/curiosity-views-rhythmic-rock-layers/
Greenheugh Pediment: https://mars.nasa.gov/resources/25098/curiositys-view-from-the-top-of-the-greenheugh-pediment/
First Sample: https://mars.nasa.gov/resources/27217/watson-documents-first-sample-on-the-martian-surface/
Airfield Mu: By NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS, https://mars.nasa.gov/resources/27423/ingenuity-at-airfield-mu/
Jezero’s Delta: https://mars.nasa.gov/resources/26985/two-perseverance-sampling-locations-in-jezeros-delta/
Perseverance Arrives: By NASA/JPL-Caltech, https://mars.nasa.gov/mars2020/multimedia/videos/?v=456
Phœnix lander: By NASA/JPL-Caltech/University of Arizona/Texas A&M University, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9669056
By NASA/JHUAPL/SwRI:
Brilliant ‘Heart: https://www.nasa.gov/image-feature/pluto-s-brilliant-heart
Pluto: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41515787
Surface Diversity: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47607399
Hillary-Mountains: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43353904
Cthulhu Regio: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=51070545
Pluto Color: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=71444195
Jupiter Blues: By NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstadt/Sean Doran, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=64488850
Jupiter: By Kevin Gill – https://flic.kr/p/G3PLEd, CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=67935032
CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0:
Milky Way: By Mike Hochachka, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=79853125
Le Docteur Omega: By Thomas Girard – prince Gigi, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=106179934
The Sands of Mars: By Arthur C. Clarke, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=69980449
Dunes of Titan: By Kevin Gill – https://flic.kr/p/CRXYPy, CC BY-SA 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47106868
Astronomy: By Welcome Images – https://wellcomecollection.org/works/zds4kj6d, CC BY 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36572444
Animation is created by Bright Side.
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UChQtq0f3T1peK2w4olNyWYw
—————————————————————————–
Âm nhạc của Epidemic Sound https://www.epidemicsound.com/

Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

https://www.depositphotos.com

https://www.shutterstock.com

https://www.eastnews.ru

Đăng ký Soi Sáng https://bit.ly/2TPVZhq

LEAVE A REPLY