Nếu Có Đặc Điểm Này Thì Bạn Là Cá Thể Độc Đáo Đấy

Darwin-s-tubercle: By Luis Fernández García, CC BY-SA 3.0
CC BY-SA 4.0
Arcus Senilis: By Afrodriguezg,
Musculus palmaris longus: By OlejyKKK,
Palmaris longus in a wrist: By Couch-scratching-cats,
Darwins Tubercle: By Darwinstubercle,

YouTube:
—————————————————————————–
Âm nhạc của Epidemic Sound

Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

Đăng ký Soi Sáng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *