Mặt Trăng Của Chúng Ta Từng Có Bầu Khí Quyển Nhưng Đã Mất Đi

YouTube:
—————————————————————————–
Âm nhạc của Epidemic Sound

Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

Đăng ký Soi Sáng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *