Mặt Trăng Có Khuôn Mặt Cười Mà Chỉ 7% Dân Số Nhìn Thấy

YouTube:
—————————————————————————–
Âm nhạc của Epidemic Sound

Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

Đăng ký Soi Sáng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *