Hố Mel: Cánh Cổng Bí Mật Dẫn Đến Chiều Không Gian Khác?

0
25

Credit:
CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/:
Direct view: Rakot13, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0(%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0),_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82_2012.JPG
Superstructure: Bigest, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(2012).jpg
Kola Superdeep Borehole: Andre Belozeroff, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0_crop.jpg
Berkeley pit, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Berkeley_pit1984.jpg
IceCube drill camp: Amble, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:IceCube_drill_camp_2009.jpg
Kola sverhglubokaya: Шелковников Евгений Анатольевич, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kola_sverhglubokaya_2020.jpg
Animation is created by Bright Side.
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UChQtq0f3T1peK2w4olNyWYw
—————————————————————————–
Âm nhạc của Epidemic Sound https://www.epidemicsound.com/

Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

https://www.depositphotos.com

https://www.shutterstock.com

https://www.eastnews.ru

Đăng ký Soi Sáng https://bit.ly/2TPVZhq

LEAVE A REPLY