Các Nhà Khoa Học Tính Toán Khối Lượng Dải Ngân Hà Như Thế Nào

0
7

Credit:
W51Nebula: By NASA/JPL-Caltech, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=93532369
HS201427a: By NASA, ESA, H. Teplitz and M. Rafelski (IPAC/Caltech), A. Koekemoer (STScI), R. Windhorst (Arizona State University), and Z. Levay (STScI), https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33189266
Swarm: By NASA, The Hubble Heritage Team, STScI, AURA, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6449278
the Milky Way: By NASA/JPL-Caltech/ESO/R. Hurt, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28274828
Collision: Credit: NASA; ESA; and F. Summers, STScI | Simulation Credit: NASA; ESA; G. Besla, Columbia University; and R. van der Marel, STScI, https://www.nasa.gov/mission_pages/hubble/science/milky-way-collide.html
Maquette de Gaia: By Pline, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26837220
CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0:
M13 cluster: By Nielander, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=126759326
M13: By Astrowimp, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46752291
CC BY 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0:
Milky Way: By ESO/S. Brunier, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9559670
central bulge: By ESO/NASA/JPL-Caltech/M. Kornmesser/R. Hurt, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28256788
Animation is created by Bright Side.
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UChQtq0f3T1peK2w4olNyWYw
—————————————————————————–
Âm nhạc của Epidemic Sound https://www.epidemicsound.com/

Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

https://www.depositphotos.com

https://www.shutterstock.com

https://www.eastnews.ru

Đăng ký Soi Sáng https://bit.ly/2TPVZhq

LEAVE A REPLY