Báo Động Khói Đã Giúp Phát Hiện Ra Lỗ Đen Khổng Lồ Như Thế Nào?

0
2

Hình ảnh:
John Tuzo Wilson năm 1992: Bởi Stephen Morris – Đại học Toronto, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43819116
Video được thực hiện bởi Soi Sáng
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UChQtq0f3T1peK2w4olNyWYw
—————————————————————————–
Âm nhạc của Epidemic Sound https://www.epidemicsound.com/

Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

https://www.depositphotos.com

https://www.shutterstock.com

https://www.eastnews.ru

Đăng ký Soi Sáng https://bit.ly/2TPVZhq

LEAVE A REPLY