Báo Động Khói Đã Giúp Phát Hiện Ra Lỗ Đen Khổng Lồ Như Thế Nào?

Hình ảnh:
John Tuzo Wilson năm 1992: Bởi Stephen Morris – Đại học Toronto, CC BY-SA 3.0
Video được thực hiện bởi Soi Sáng
YouTube:
—————————————————————————–
Âm nhạc của Epidemic Sound

Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

Đăng ký Soi Sáng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *