7 Sự Kiện Thiên Văn Cực Kỳ Hiếm Trước Năm 2100

0
9

Credit:
Venus Transit: By NASA/GSFC/SDO, https://svs.gsfc.nasa.gov/10996
Comet Kohoutek: By NASA, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=412346
Solar Eclipse: By NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS/SSI
CC BY 3.0: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0:
Conjunction: By Pendethan, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20648051
craters: By Thomas Bresson, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17595983
CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0:
eclipse: By Misaochan2, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=107128715
Planets: By Yura Tykhostup, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44644000
Animation is created by Bright Side.
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UChQtq0f3T1peK2w4olNyWYw
—————————————————————————–
Âm nhạc của Epidemic Sound https://www.epidemicsound.com/

Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

https://www.depositphotos.com

https://www.shutterstock.com

https://www.eastnews.ru

Đăng ký Soi Sáng https://bit.ly/2TPVZhq

LEAVE A REPLY